Is there a home for the homeless

Het aantal dak -en thuislozen in ons land neemt toe. Volgens het CBS waren er in Nederland in 2010 ruim 23.000 mensen zonder een dak boven het hoofd en dit aantal was in 2012 al gestegen tot ruim 27.000. We hebben het dan alleen over daklozen. In 2015 hadden al zo’n 31.000 mensen geen dak boven hun hoofd. Verder blijkt uit onderzoek dat in 2012 de helft van de daklozen allochtoon was en van deze allochtonen bleek 40% van niet-westerse herkomst. Inmiddels is 50% van alle daklozen niet afkomstig uit een westers land en blijkt dat vier op de vijf daklozen een man is. Daarnaast blijkt uit de cijfers dat de meeste dakloze vrouwen relatief jong zijn en is opvallend dat het aantal dakloze ouderen aan het dalen is en het aantal zwervende mensen tussen de 18 en de 30 jaar sterk toeneemt. Jongeren blijven onnodig lang in de opvang zitten, omdat er een tekort aan betaalbare woningen is waar ze naar kunnen doorstromen. Te verwachten is dat dit probleem de komende jaren nog toe zal nemen.

Bijna de helft van alle daklozen verblijven in de steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den-Haag. Het percentage daklozen ligt aanzienlijk hoger, omdat ook personen (tijdelijk) bij familie of vrienden terecht kunnen. Een heersend beeld is dat veel daklozen drank -en/of drugsverslaafd zijn, maar geschat wordt dat 25% van de dak -en thuislozen een verstandelijke beperking heeft. Verwacht wordt dat als gevolg van de financiële crisis en bezuinigingsmaatregelen deze groep mensen het steeds moeilijker zal krijgen en hun aantal zal toenemen. Het UMC St. Radboud in Nijmegen heeft tweeënhalf jaar ruim vijfhonderd daklozen uit de vier bovenstaande gemeenten gevolgd.

Het blijkt dat dak -en thuislozen gemiddeld een schuld hebben van ruim € 15.000,-  en het hun vaak niet lukt dit bedrag te verminderen. Schuldhulpverlening moet worden ingeschakeld, willen daklozen deelnemen aan een begeleid wonen project, maar vaak was na een half jaar nadat mensen dakloos waren geworden deze nog niet op gang gekomen!
Van het daadwerkelijk afbouwen van een schuld was dus geen sprake en dit vormt een belangrijke hindernis om het eigen leven op te kunnen pakken. 

De krant “The Guardian” schreef een paar jaar geleden dat meer dan elf miljoen huizen in de E.U. leeg staan, hetgeen genoeg is om de ruim vier miljoen daklozen twee keer onder te brengen. De krant verzamelde gegevens uit heel Europa en kwam er achter dat veel leegstaande huizen nooit bewoond zijn geweest. In Spanje is de leegstand het grootst (3,4 miljoen woningen) gevolgd door Italië (2,7 miljoen woningen) en daarna Duitsland (1,8 miljoen woningen). De gegevens zijn uit 2012. In de Verenigde Staten is de leegstandsproblematiek nog groter. Het land heeft meer dan achttien miljoen lege huizen en tegen de vier miljoen daklozen.